Algemene voorwaarden

CrossRoadsConsult

Artikel 1. Algemene voorwaarden – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘training’ verstaan elke door CrossRoadsConsult te organiseren cursus, training, coaching begeleiding, e.d.

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met CrossRoadsConsult gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een training.

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met CrossRoadsConsult is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een training.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met CrossRoadsConsult betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel consultatie en onderzoek in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door CrossRoadsConsult.

Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door CrossRoadsConsult schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. De inschrijving

De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van CrossRoadsConsult aan de deelnemer/ opdrachtgever. Een juridisch bindende overeenkomst wordt aangegaan en het trainingstraject start vanaf het moment dat CrossRoadsConsult deze inschrijving ontvangt.

Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de CrossRoadsConsult website of in de CrossRoadsConsult brochures te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden en uitleg op de CrossRoadsConsult website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Inschrijvingen worden aanvaard door CrossRoadsConsult, nadat CrossRoadsConsult dat schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Het al dan niet hebben ontvangen van de bevestiging, laat de verplichtingen van de deelnemer en opdrachtgever als in dit artikel aangegeven onverlet.

Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

Annulering van een inschrijving vóórdat het trainingstraject is begonnen, dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven of een email met een antwoordbevestigingsverzoek.

Het trainingstraject vangt aan wanneer de deelnemer de inschrijving voltooit.

Indien bedoelde kennisgeving tot 6 weken voor aanvang van de training wordt ontvangen, is de deelnemer 25% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 5 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd.

Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan CrossRoadsConsult schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging ná aanvang van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 5. Annulering door CrossRoadsConsult

CrossRoadsConsult heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan CrossRoadsConsult betaalde bedrag.

CrossRoadsConsult heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

CrossRoadsConsult levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt CrossRoadsConsult zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging

CrossRoadsConsult heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen van een training zijn vermeld op de CrossRoadsConsult/PensioenReisGids-website en in de digitale CrossRoadsConsult brochures.

Genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 23% IVA (= Portugese BTW).

Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door CrossRoadsConsult bevestigd, overeengekomen.

CrossRoadsConsult heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 8. Betaling

De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Betalingen dienen in elk geval te geschieden vóór aanvang van het trainingstraject, welke start bij het voltooien van een inschrijving.

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.

CrossRoadsConsult is gerechtigd om het leveren van haar diensten op te schorten tot de deelnemer/opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. De betalingsverplichting voor de deelnemer wordt overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij CrossRoadsConsult. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van een (extern) betalingsportaal, is CrossRoadsConsult gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van € 35,=. Deze administratiekosten zullen worden toegevoegd aan de factuur en dienen daarmee betaald te worden bij aanvang van het trainingstraject.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

CrossRoadsConsult bezit het auteursrecht op alle door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken, muziek en andere media).

Niets van deze leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van CrossRoadsConsult. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van CrossRoadsConsult.

De PensioenReisGids® is een gedeponeerde handelsnaam en -merk, en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de naam PensioenReisGids is, zonder schriftelijke toestemming van CrossRoadsConsult, niet toegestaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

CrossRoadsConsult spant zich in de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat CrossRoadsConsult in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de training namens CrossRoadsConsult of door derden wordt verzorgd, aanvaart CrossRoadsConsult slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf.

De eventuele aansprakelijkheid van CrossRoadsConsult is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan CrossRoadsConsult verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

CrossRoadsConsult aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van CrossRoadsConsult.

CrossRoadsConsult is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CrossRoadsConsult onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door CrossRoadsConsult blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van CrossRoadsConsult of diens leveranciers.

CrossRoadsConsult is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, CrossRoadsConsult niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van CrossRoadsConsult te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van CrossRoadsConsult ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13. Klachtenprocedure

CrossRoadsConsult doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@pensioenreisgids.nl t.n.v. CrossRoadsConsult, afd. kwaliteit.

Deelnemer/opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte diensten binnen 8 dagen na levering schriftelijk te melden aan CrossRoadsConsult.

De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CrossRoadsConsult in staat is hierop adequaat te reageren. Bij gebreke van de tijdige klacht wordt de deelnemer/ opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

Lees ook het privacybeleid bij deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids Algemene voorwaarden Pensioenreisgids